På svenska nedan!

Tiivistelmä PV:n kokouksesta 4/24

Korjaukset ja hankinnat

Talousasiat

Porthan-juhla

Turvallisemman tilan periaatteet ovat käyneet kaikkien osakuntien hallitusten kokouksissa. Sisältöä on päivitetty osakuntien kommenttien pohjalta. Seuraavaksi turvallisemmin tilan periaatteet tullaan vielä hyväksymään osakuntien (yleis)kokouksissa ja tämän jälkeen turvallisemman tilan periaatteet astuvat voimaan.

Käsiteltiin PV:n sääntömuutosehdotusta. Päätettiin viedä sääntömuutos osakuntien hyväksyttäväksi. Osakunnat käsittelevät PV:n sääntömuutoksen omien sääntöjensä mukaisesti ja tämän jälkeen sääntömuutos astuu voimaan.

Seuraava Ostro-lehti saapuu touko-kesäkuussa.

Sammanfattning av ÖD:s möte 4/24

Reparationer och förärv

Finansiella frågor

Porthanfest

Principerna för ett säkrare utrymme har diskuterats på alla nationers styrelsemöten. Innehållet har uppdaterats baserat på kommentarer från nationerna. Som nästa steg måste principerna för ett säkrare utrymme accepteras av nationsmötena, varefter principerna för ett säkrare utrymme kommer att träda i kraft.

PV:s förslag till ändring av reglerna diskuterades. Det beslutades att skicka regeländringen till nationerna för godkännande. Nationerna kommer att behandla PV:s regeländring i enlighet med sina egna regler och därefter träder regeländringen i kraft.

Nästa Ostro-tidning kommer i maj/juni.