Asuminen

 

Asumisoikeus

Jatkuvana edellytyksenä asumisoikeudelle osakunnan asunnoissa on
1) osakunnan jäsenyys ja
2) päätoiminen opiskelu.

Asumisoikeuden tarkastus

Suoritamme asunnoissamme tammikuussa 2019 aikana asumisoikeuden tarkastuksen. Erityisesti kiinnitämme huomiota lukuvuodelta 2017-2018 kertyneisiin opintosuoritteisiin. Lisäksi tarkastamme, että kaikki asukkaat ovat suorittaneet osakunnan lukuvuosittaisen jäsenmaksun uudelle lukuvuodelle (2018-2019).

Asumisoikeuden tarkastuksessa käytettävä lomake jaetaan kaikille niille osakunnalla asuville, joita tämä tarkastus koskettaa. Lomakkeen voi tulostaa myös viereisestä linkistä.

Täytä lomakkeen jokainen kohta huolellisesti ja lopuksi päivää ja ALLEKIRJOITA lomake. Kimppa-/perheasunnoissa vähintään toisen asukkaan tulee täyttää asumisoikeudelle asetetut edellytykset koko asumisajalta.

Täytetty lomake tulee toimittaa, pyydettyine liitteineen, asuntotoimistolle tai sen postilaatikkoon B-talon alakerrassa 23.1.2019 mennessä. Toimisto on avoinna keskiviikkoisin klo 18.00-19.30 ( ks. tarkemmin). Postitse toimitettaessa osoitteeksi kirjataan asuntotoimiston osoite (Rautalammintie 3 B, pohjakrs, 00550 Helsinki)

OSAKUNNAN JÄSENYYS

Kuten tunnettua, on kaikkien asukkaiden osakuntaan liittyessään tullut käydä kirjautumassa osakuntaan ja vuosittain hakea lukuvuosittainen osakuntatarra opiskelijakorttiinsa. Pelkkä jäsenmaksukuitti ei siis riitä asumisoikeuden tarkastuksessa.

Edellytämme kaikilta asukkailta osakunnan lukuvuositarran hakemista!!!

Osakuntien päivystysajat löydät näiden linkkien takaa EPOPPOVN.

LIITE 1 Valokopio asianmukaisen osakunnan lukuvuositarran sisältävästä opiskelijakortista tai jos sinulle ei ole opiskelijakorttia, osakunnan virkailija antaa pyydettäessä jäsenyydestä todistuksen, jonka voit toimittaa liitteeksi. Vaihtoehtoisesti voit käydä näyttämässä tarraa asuntotoimistossa päivystysaikaan jäsenyytesi todentamiseksi.

PÄÄTOIMINEN OPISKELU

Päätoimisen opiskelun ensisijaisena tunnusmerkkinä pidetään tarkasteluvälillä asukkaalle kertyneiden opintopisteiden lukumäärää. Opiskelun katsomiseksi päätoimiseksi tulee opintosuoritteita olla kertynyt edelliseltä lukuvuodelta vähintään 25 opintopisteen verran tai vaihtoehtoisesti kahden edellisen lukuvuoden osalta 50 opintopistettä. Lisäksi opiskelun päätoimisuuden tunnusmerkkinä pidetään voimassaolevaa läsnäoloa siinä oppilaitoksessa, jossa opintoja on tarkoitus suorittaa lukuvuonna 2018–2019.

LIITE 2 Läsnäolon todentaminen lukuvuonna 2018-2019.
Valokopio opiskelijakortista, jossa lukuvuositarra 18-19 tai weboodista saatu ote, josta näkyy läsnäolo kuluvalta lukukaudelta tahi oppilaitoksesta saatu erillinen läsnäolotodistus.
Vaihtoehtoisesti voit käydä näyttämässä tarraa asuntotoimistossa päivystysaikaan läsnäolon todentamiseksi.

LIITE 3 Ajantasainen opintosuoriteote
Opintosuoritteidesi määrää todentamaan on sinun toimitettava liitteeksi oppilaituksestasi saatava joko virallinen tai epävirallinen opintosuoritusote, josta on selvittävä edellä mainitun lukuvuoden osalta eritellysti paitsi suoritusten suoritusaika myös niiden opintopisteillä (op) mitattava määrä (ts. esim. yliopiston weboodin kautta tilattu epävirallinen suoritusote on liitteenä asianmukainen).

Jos sinulle on kertynyt lukuvuonna 2017–2018 alle 25 opintopistettä tai lukuvuosien 2016–2018 aikana alle 50 opintopistettä, on sinun toimitettava kirjallinen selvitys syystä opintojesi hitaaseen etenemiseen. Selvitys tulee oheistaa verotustodistuksella viimeisimmästä valmistuneesta verotuksesta sekä muilla asukkaan tarpeelliseksi katsomilla liitteillä (esim. mahdollinen lääkärintodistus).

Tässä yhteydessä antamasi selvitys yhdessä tulotietojesi kanssa on lisäperusteena opiskelujesi päätoimisuutta arvioitaessa.

Jos olet jo valmistunut, tulee sinun ilmoittaa asiasta lomakkeella. Sinun ei tarvitse tässä tapauksessa toimittaa opintorekisteriotetta. Valmistumisen jälkeen asunnossa saa asua kuusi kuukautta.

ASUMISAIKA SEKÄ VIRAT OSAKUNNASSA

Asumisaika osakunnan asunnoissa on lähtökohtaisesti rajoitettu viiteen (5) vuoteen. Osakunta-aktiiveille voidaan myöntää lisäasumisaikaa enintään kaksi vuotta.

Lisäasumisajan myötämiseksi riittävää osakunta-aktiivisuutta arvioidaan Pohjalaisen Valtuuskunnan hyväksymän ohjeen mukaisesti. Ohjeen mukaan riittäväksi osakunta-aktiivisuudeksi katsotaan esim. osakunnan hallituksessa tai virkailijana toimiminen. Valiokuntien ja kerhojen jäsenyydet taas eivät yksinään osoita lisäasumisajan myöntämistä riittäväksi katsottavaa aktiivisuutta. Mahdollisten kerhojen puheenjohtajuudet on kuitenkin kannattavaa mainita erikseen.

TARKASTUKSEN JATKOTOIMENPITEET

Asukkaat, joiden asumisoikeuden tarkastuspaperit jäävät puuttumaan tai asumisoikeuden edellytykset eivät enää täyty, joudutaan irtisanomaan. Irtisanomisaika on joko kuusi kuukautta tai kolme kuukautta, sopimuksen kestosta riippuen. Määräaikaisia sopimuksia ei tulla uusimaan elleivät asumisoikeuden edellytykset täyty.
Ote vuokrasopimuksesta (toistaiseksi voimassa oleva):

” Vuokralaisen asumisoikeuden säilymisen edellytyksinä ovat osakunnan jäsenyys, aravamääräykset alittavat tulot sekä aktiivinen päätoiminen opiskelu korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa. Mikäli asumisoikeuden edellytykset eivät täyty, voi vuokranantaja irtisanoa vuokrasopimuksen. ”

Ote PV:n asuntolaohjesäännöstä:

” Ensimmäinen asumisoikeus pohjalaisten asuntolapaikoille myönnetään enintään viideksi vuodeksi.

Hakemuksesta voidaan vuokralaiselle myöntää lisäasumisaikaa kaksi vuotta kuitenkin siten, ettei yhteenlaskettu asumisaika pohjalaisten osakuntien asuntolapaikalla ylitä seitsemää vuotta. Asuntolapaikan saaminen kuudenneksi ja seitsemänneksi vuodeksi edellyttää osakunta-aktiivisuutta viiden pisteen edestä.

Asumisaikana on vuokralaisen opiskeltava päätoimisesti ja kuuluttava keskeytyksettä siihen osakuntaan, jonka jäsenenä hänet valittiin asumaan. Päätoiminen opiskelija suorittaa joko 25 opintopistettä vuodessa tai 50 opintopistettä kahdessa vuodessa.

Loppututkinnon suorittaneella vuokralaisella on oikeus valmistumisen jälkeen asua asunnossa kuusi kuukautta. Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa valmistumisestaan vuokranantajalle.

Asunnot ovat tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäistä perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Toista loppututkintoa suorittavan tai jatko-opiskelijan on mahdollista hakea asuntoa. Asumisoikeus myönnetään tällöin vuodeksi kerrallaan. ”