Ansökningsdirektiv

Föreskrifterna i Österbottniska delegationens bostadsreglemente följs i ansökningsförfarandet för studiebostäder för de österbottniska nationernas medlemmar, val av invånare, vid bestämmande av boendetid och granskning av bostadsrätt.

SAMMANFATTADE ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE:

Bostadsansökningarna behandlas tre gånger om året, så att de sista inlämningsdagarna för ansökningarna är 15.3, 22.7. och 15.11. Bostäder som blir lediga fördelas enligt den uppgjorda kölistans ordningsföljd av sökande. En sökande som inte fått bostad måste årligen förnya sin ansökan i samband med vårens bostadsansökningsomgång.

Skriv ut ansökningsblanketterna under fliken BLANKETTER.

Till ansökan bifogas följande kopior som ett stycke:

BILAGA 1. Intyg över medlemskap i nationen; kopia av betalningskvitto, kopia av studiekortet med gällande nationsklistermärke eller ett intyg gett av en funktionär på nationen. Medlemskap kan också intygas genom uppvisande av studiekort med gällande nationsklistermärke i samband med inlämningen av ansökan.

BILAGA 2. Studieutdrag eller motsvarande intyg utfärdat av läroanstalten. Även registerutdrag som blivit sända per e-post är gångbara. Ur registerutdraget bör studieprestationernas datum framgå. Första årets studerande bifogar intyg på att de fått studieplats.

BILAGA 3. Beskattningsintyg från den senast utförda beskattningen.

BILAGA 4. Kopia av nuvarande hyresavtal.

(BILAGA 5.) Övriga handlingar som sökanden anser vara behövliga, till exempel uppsägningsanmälan för den nuvarande hyresbostaden, löneintyg, bevis på upphörande av hyresavtal, graviditetsintyg, läkarintyg, ämbetsbevis där det framkommer att sökanden har barn eller redogörelse för andra faktorer som inverkar på behovet av bostad.

Riktigheten i alla de uppgifter som anges i bostadsansökan bör kunna bevisas på begäran. Av sökanden kan vid behov begäras tilläggsutredningar. Ifall uppgifterna som angetts i bostadsansökan eller dess bilagor visar sig vara felaktiga kan ett eventuellt hyresavtal omedelbart hävas. BRISTFÄLLIGA ansökningar behandlas inte.

Ansökan med bilagor skickas till:

Österbottniska Delegationen
Rautalampivägen 3 B, bottenvåningen
00550 HELSINGFORS

Bostadsköerna offentliggörs via nationernas officiella informationskanaler. Om du har frågor om kölistorna, ta kontakt med bostadssekreteraren per e-post: pv-asuntosihteeri@helsinki.fi

Bostadserbjudanden ges i första hand per telefon. Om personen inte kan nås skickas erbjudandet per e-post. Sökanden bör meddela om förändringar i kontaktuppgifterna.